ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


1) Γενικά

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συνεργασίας διέπουν κάθε παραγγελία που δέχεται η Εταιρία εκτός εάν υπάρχει άλλη ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη. Οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων σημαίνει αμοιβαία και πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων Συνεργασίας οι οποίοι υπερισχύουν οποιονδήποτε άλλων απαιτήσεων του Πελάτη. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

2) Παραγγελίες - Παραδόσεις προϊόντων

α) Οι παραγγελίες προς την Εταιρία πρέπει να μεταβιβάζονται γραπτώς και να συμπεριλαμβάνουν κωδικούς και περιγραφές προϊόντων. Τυχόν λάθη λόγω ασαφών ή προφορικών παραγγελιών επιβαρύνουν τον Πελάτη.

β) Στην περίπτωση όπου τα μεταφορικά έξοδα καλύπτονται από τον Πελάτη, το πρακτορείο μεταφοράς και η ασφαλιστική είναι της επιλογής του Πελάτη. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τμηματικών φορτώσεων ενώ τα εμπορεύματα, σε κάθε περίπτωση, ταξιδεύουν με ευθύνη του Πελάτη.

γ) Ως ελάχιστο όριο παραγγελίας τίθεται το ποσό των 100 EUR.

δ) Έκαστη παραγγελία θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ποσότητα συσκευασίας του προϊόντος όπως αυτή αναγράφεται στον τιμοκατάλογο της Εταιρίας.

ε) Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει μερικά ή ολικά την παραγγελία του μόνο κατόπιν γραπτής συνεννόησης με την Εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της για αποζημίωση, ιδιαίτερα για ειδικές παραγγελίες που απαιτούν χρήση πρώτων υλών που δεν υπάρχουν στην αποθήκη.

ζ) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελίας εφόσον ο χρηματοπιστωτικός έλεγχος του Πελάτη μέσω λογιστηρίου ή και τραπέζης, δεν το επιτρέψει.

η) Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης ή ζημίας των εμπορευμάτων όταν αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτες συνθήκες όπως θεομηνίες, απεργίες, ατυχήματα, βλάβες των μεταφορικών μέσων κλπ. Τα άνω δεν καθιστούν αιτία ακύρωσης της παραγγελίας από τον Πελάτη.

 

3) Τιμές - Πληρωμή

α) Οι βασικές τιμές, ανεξαρτήτως του συμφωνηθέντος ποσοστού εκπτώσεως, μπορούν να αναπροσαρμοσθούν χωρίς προειδοποίηση, ειδικά όταν συντρέχουν λόγοι αύξησης κόστους παραγωγής.

β) Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου πληρωμής του τιμολογίου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της επιβολής του νόμιμου τραπεζικού τόκου. Το εμπόρευμα παραμένει στην κυριότητα της Εταιρίας μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του.

 

4) Πολιτική Πωλήσεων (εκπτώσεις, πιστωτικό σημείωμα, ειδικές προσφορές, αποπληρωμή)

α) Η ετήσια έκπτωση θα δίνεται στο τέλος του χρόνου με πιστωτικό σημείωμα εφόσον ο Πελάτης πραγματοποιήσει το μικρότερο τουλάχιστον ύψος ετήσιου τζίρου (όπου υπάρχει κλίμακα εκπτώσεων).

β) Η Εταιρία μπορεί να διακόψει ή να διαφοροποιήσει την συμφωνία της ετήσιας έκπτωσης καθώς και της έκπτωσης επί τιμολογίου σε χρονική διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών, δηλαδή εντός του έτους, εφόσον ο Πελάτης δεν ανταποκρίνεται στους όρους αυτής της συμφωνίας.

γ) Ως τζίρος εννοείται το σύνολο των πωλήσεων σε ευρώ προς τον Πελάτη, αφαιρουμένων των επιστροφών και εκπτώσεων.

δ) Για τυχόν πωλήσεις προϊόντων βάσει ειδικών προσφορών δεν παρέχεται επιπλέον έκπτωση. Οι αξίες όμως των πωλήσεων αυτών υπολογίζονται στον ετήσιο τζίρο.

ε) Ο μηδενισμός του λογαριασμού γίνεται με μετρητά ή επιταγή, στην καθορισμένη ημερομηνία της συμφωνίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης του μηδενισμού του λογαριασμού, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των παροχών της προς τον Πελάτη.

ζ) Η ετήσια έκπτωση (υπό τη μορφή πιστωτικού σημειώματος) θα χορηγείται μετά την 31η Δεκεμβρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπολογίζεται από τον Πελάτη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε σχέση με το υπόλοιπο του λογαριασμού του, το οποίο και θα μηδενίζεται.

 

5) Προδιαγραφές προϊόντων

Η Εταιρία, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των υλικών χωρίς προειδοποίηση. Οι τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται στον κατάλογο, την ιστοσελίδα και τα τεχνικά φυλλάδια της Εταιρίας είναι απλά ενδεικτικές των προϊόντων που κατασκευάζει ή εμπορεύεται, και υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις για τις οποίες ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει ενημέρωση.

 

6) Επιστροφές εμπορευμάτων

α) Τυχόν επιστροφές προϊόντων, θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως με τα γραφεία πωλήσεων της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας και εφόσον δεν έχουν περάσει 10 ημέρες από την αποστολή των προϊόντων αυτών στον Πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές η επιστροφή θα γίνεται αποδεκτή με πίστωση του εμπορεύματος μειωμένη κατά 20% της αξίας τιμολόγησής του, λόγω ποιοτικού επανελέγχου και αποθήκευσης.

β) Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων χωρίς προγενέστερη συνεννόηση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της μη παραλαβής και επιστροφής τους στον αποστολέα με χρέωση της φορτωτικής, ή με πίστωση του εμπορεύματος κατά 30% και επιπλέον της αξίας τιμολόγησής του, ανάλογα με την κατάσταση του εμπορεύματος.

γ) Το κόστος μεταφοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων επιβαρύνει τον Πελάτη.

δ) Επιστροφές προϊόντων που παραδόθηκαν σε παρελθόντα έτη, δεν είναι αποδεκτές.

ε) Τα προϊόντα που επιστρέφονται προς επισκευή, εφόσον αυτά φέρουν κάποια κατασκευαστική αστοχία, θα επισκευάζονται και θα στέλνονται άνευ χρέωσης πίσω στον Πελάτη. Σε περίπτωση όμως που κατά την κρίση της Εταιρίας η φθορά έγινε λόγω κακής μεταχείρισης, εφαρμογής, λειτουργίας ή συντήρησης των υλικών, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών, των εργατικών και των μεταφορικών.

ζ) Τα προϊόντα που επιστρέφονται λόγω λανθασμένης φορτώσεως της Εταιρίας θα γίνονται αποδεκτά, όπως και το κόστος μεταφοράς τους, και θα αντικαθίστανται από την Εταιρία με νέα φόρτωση.

 

7) Εγγύηση προϊόντων

α) Η Εταιρία εγγυάται την καλή ποιότητα των προϊόντων της για τη χρονική διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία πωλήσεώς τους (μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη).

β) Στην περίπτωση όπου παρουσιασθεί αστοχία εντός της περιόδου εγγυήσεως και εφόσον τεκμηριωθεί ότι το προϊόν δεν πληρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών του υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης από τον χρήστη, η Εταιρία θα προβεί σε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

Επισκευή του προϊόντος

Αντικατάσταση του προϊόντος στην αποθήκη του πελάτη

γ) Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το προϊόν εγκαθίσταται και λειτουργεί όπως προβλέπει η Εταιρία (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης, κατάλογο, ιστοσελίδα) και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρολογίας, ενώ δεν καλύπτει περιπτώσεις ακραίων συνθηκών λειτουργίας (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία κλπ) ή εξωγενών παραγόντων (π.χ. πτώση τάσης, αμέλεια από τρίτους, βανδαλισμό κλπ).


Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των Γενικών Όρων Συνεργασίας χωρίς προειδοποίηση.

 

Όροι χρήσης ιστοσελίδας | Γενικοί όροι συνεργασίας

Copyright © 2009. All rights Reserved. Pilux & Danpex